top of page

NFRD Dyrektywa wprowadzająca obowiązek raportowania niefinansowego

Dyrektywa zmieniająca Dyrektywę o Rachunkowości wprowadzająca obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego

NFRD Dyrektywa wprowadzająca obowiązek raportowania niefinansowego

Pełna nazwa: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy

Link do tekstu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.330.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2014%3A330%3ATOC

bottom of page