top of page

Ustawa o Rachunkowości

Art. 49b Ustawy o rachunkowości: obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego w Polsce

Ustawa o Rachunkowości

Podstawy publikowania przez polskie podmioty informacji na temat zrównoważonego rozwoju stanowi Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zobowiązane podmioty muszą dołączać do sprawozdania z działalności oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Takie oświadczenie musi obejmować:
1) zwięzły opis modelu biznesowego jednostki;
2) kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością jednostki;
3) opis polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis rezultatów stosowania tych polityk;
4) opis procedur należytej staranności - jeżeli jednostka je stosuje w ramach polityk, o których mowa w pkt 3;
5) opis istotnych ryzyk związanych z działalnością jednostki mogących wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia, o których mowa w pkt 3, w tym ryzyk związanych z produktami jednostki lub jej relacjami z otoczeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami, a także opis zarządzania tymi ryzykami.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf

bottom of page