top of page
< Back

Dyrektywa o Sprawozdaniach Finansowych

Dyrektywa 2013/34 w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek

Dyrektywa o Sprawozdaniach Finansowych

Pełny Tekst: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43 WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG

Link do tekstu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0034-20211221&qid=1672240637552&from=EN

bottom of page