top of page

ESG i Sustainability w nazwie nie dla każdego

28 sty 2023

Trwają konsultacje publiczne wytycznych UE do stosowania słów pochodnych ESG i sustainability w nazwach funduszy

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) ustalił, że spośród 29,701 funduszy mających siedzibę na terenie UE, 4,192 nawiązuje swoją nazwą do ESG lub „sustainability” [zrównoważony rozwój]. Aby uciąć "greenwashing" przez używanie chwytliwych nazw, ESMA opracowała i przedstawiła do publicznej konsultacji wytyczne w zakresie stosowania tych wyrażeń w nazwach funduszy (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-472-373_guidelines_on_funds_names.pdf).

 

Zaproponowane rozwiązanie przewiduje dwa progi. Pierwszy dotyczy używania słów odnoszących się do „ESG” lub „impact” [pozytywnego wpływu/oddziaływania]. Zaproponowano by fundusz, który chce mieć w nazwie takie słowo, spełniał wymóg alokacji minimum 80 % inwestycji w cele, które dotyczą środowiska, społeczności lub zrównoważonego rozwoju. Drugi próg – który ma uprawniać do korzystania ze słów pochodnych “sustainable” [zrównoważony]– będzie spełniony, jeżeli przy spełnieniu pierwszego progu, fundusz będzie alokował co najmniej 50 % w inwestycje kwalifikujące się jako „zrównoważone”.

 

ESMA podała kilka przykładów dla wyjaśnienia powyższych zasad. Jeżeli fundusz będzie nosił przykładowo nazwę: „Fundusz Rozwiązań Zmian Klimatycznych” – to nazwa ta powinna być poddana analizie zgodności w zakresie spełnienia progu dotyczącego “ESG”. Zatem, jeżeli fundusz zadeklarował, że co najmniej 90% jego inwestycji będzie alokowanych w produkty promujące cechy “ESG” – to nazwa funduszu będzie zgodna z wytycznymi. Inny przykład to fundusz o nazwie “Fundusz Zrównoważonych Społeczności”, który zobligował się alokować 80% w inwestycji o charakterze „społecznym” (a zatem spełniający próg wyznaczonego dla ESG) oraz jedynie 20% w inwestycje o charakterze zrównoważonego rozwoju. ESMA wskazała, że jedynie użycie słowa “społeczności” w nazwie funduszu będzie zgodne z wytycznymi, jednakże fundusz nie będzie zgodny z wytycznymi, jeżeli pozostawi w nazwie odniesienie do „zrównoważonego rozwoju” (ponieważ nie przekroczył wymogu 50 %).

 

ESMA zbiera uwagi do projektu wytycznych do 20 lutego 2023. Po zakończeniu publicznych konsultacji, ostateczny projekt wytycznych zostanie przetłumaczony, opublikowany I wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy od publikacji. Podmioty, które objęte będą ich oddziaływaniem, będą miały 6 miesięcy na dostosowanie swojego portfolio do wymogów postawionych wytycznymi albo do zmiany swojej nazwy. Te zaproponowane ramy czasowe również poddane zostały do konsultacji.


Więcej: https://www.lawforpleasure.com/post/nie-każdy-będzie-mógł-się-nazwać-esg

bottom of page