top of page
Post: Blog2 Post

Czy biura i magazyny czeka fala przymusowej renowacji?

Podniesienie efektywności energetycznej do klasy E do 1 stycznia 2027 r., konieczność przystosowania do instalacji solarnych i zapewnienia na parkingach punktów ładowania „elektryków” to jedynie niektóre z postanowień projektu nowej dyrektywy EPBD, które będą dotyczyły budynków niemieszkalnych. Warto pochylić się nad tymi zmianami, ponieważ mogą one solidnie zatrząść „capexami” wielu starszych budynków.




Unia Europejska wiedzie prym w zakresie walki z ociepleniem klimatycznym. Na ostatniej prostej znajdują się w tej chwili prace nad dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej budynków (tzw. EPBD IV[1]). Zgodnie z opracowywanym projektem, wprowadzone zostaną innowacje w zakresie standardów energetycznych dla budynków. Budynki będą musiały spełniać już nie tylko wymogi dotyczące efektywności energetycznej, ale będą też oceniane według norm klimatycznych. Między innymi będą klasyfikowane wg. nowego wskaźnika GWP oraz oceniane pod względem jakości środowiska jakie zapewnione jest w ich wnętrzu.


Projekt EPBD zakłada ujednolicenie w UE kryteriów oceny efektywności energetycznej budynków poprzez m.in. wprowadzenie jednolitych klas od A do G (co obecnie nie jest stosowane w Polsce). Według ostatniego opublikowanego projektu EPBD, istniejące obecnie budynki biurowe czy magazyny będą musiały osiągnąć status budynków klasy E do 1 stycznia 2027 r., a klasy D do 1 stycznia 2030 r. W wielu przypadkach może to wymusić przeprowadzenie w budynku gruntownej lub istotnej renowacji (czyli takiej, która będzie przekraczała 25% wartości budynku albo dotyczyła co najmniej 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku). Przeprowadzanie takich istotnych renowacji może wymuszać zmianę systemu grzewczego w budynku, jeżeli opiera się on wyłącznie na paliwach kopalnych. Projekt dyrektywy zakłada bowiem wprowadzenie zakazu stosowania systemów grzewczych na paliwa kopalne od daty transpozycji dyrektywy, na co państwa członkowskie będą miały 24 miesiące od wejścia w życie EPBD IV.


Podobnie sprawa się ma do zamieszczania instalacji fotowoltaicznych na budynkach. Zgodnie z projektem dyrektywy, państwa członkowskie mają zapewnić montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną na wszystkich budynkach niemieszkalnych do 31 grudnia 2026 r., z zastrzeżeniem odpowiedniości tej instalacji pod względem technicznym oraz wykonalności z funkcjonalnego i ekonomicznego punktu widzenia. Termin ten wydaje się niezwykle ambitny, ale projekt dyrektywy wskazuje, że wprowadzanie tych rozwiązań ma być stymulowane przez państwa członkowskie poprzez wprowadzenie odpowiednich technicznych, administracyjnych i finansowych zachęt, takich jak baterie do użytku domowego czy pompy ciepła.


Projekt dyrektywy promuje również rozwój elektromobilności. We wszystkich budynkach niemieszkalnych, gdzie jest więcej niż 20 miejsc parkingowych, państwa członkowskie mają zapewnić najpóźniej do 1 stycznia 2027 r. instalację co najmniej 1 punktu ładowania na każde 10 miejsc parkingowych oraz spełnić dodatkowe minima dotyczące ilości miejsc parkingowych dla rowerów.


Jednym z najciekawszych rozwiązań proponowanych przez EPBD IV jest wprowadzenie współczynnika GWP (Global Warming Potential). Biorąc pod uwagę, że budynki odpowiadają za 36% unijnej emisji gazów cieplarnianych związanych z energią, uznano za konieczne sklasyfikowanie ich również ze względu na wpływ na globalne ocieplenie. Dzięki wskaźnikowi GWP będzie można ocenić, jak dany budynek przyczynia się do globalnego ocieplenia w każdej fazie swojego „życia”: począwszy od budowy, poprzez eksploatację, rozbiórkę lub ponowne użycie. Ten system klasyfikacji może niewątpliwie wpłynąć na atrakcyjność danego obiektu dla potencjalnych inwestorów lub najemców. Komisja Europejska planuje wprowadzić ramy dla wyliczania GWP do 31 grudnia 2025 r.


W tej chwili trwają prace nad ostatecznym kształtem dyrektywy, ale z pewnością należy się spodziewać, że większość zaproponowanych zmian zostanie zachowana. Możliwe, że EPBD IV zostanie uchwalona i opublikowana w trzecim lub czwartym kwartale 2023 r. Państwa członkowskie będą miały następnie 24 miesiące na jej transpozycję do porządków krajowych.

[1] Energy Performance of Buildings Directive tj. Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page