top of page
Post: Blog2 Post

Decyzja środowiskowa: na poważnie i "po ludzku"

Zaktualizowano: 12 lut

 

Jedną z pierwszych decyzji administracyjnych uzyskiwanych w procesie inwestycyjnym jest decyzja środowiskowa[1]. Nie są one wymagane dla każdego przedsięwzięcia, ale z pewnością dla takich, które mogą spowodować znaczną ingerencję w środowisko. Zadaniem decyzji środowiskowych jest bowiem zadośćuczynienie zasadzie prewencji w ochronie środowiska[2].


Ta zasada nakazuje podejmowanie działań zapobiegawczych, jeżeli realizowanym przedsięwzięciem ingeruje się w środowisko. Nie chodzi tu tylko o świat roślin czy zwierząt, ale też o ingerencję w stosunki wodne, krajobraz, a przede wszystkim zdrowie i ludzkie życie. Inwestorzy zatem powinni w odpowiedzialny sposób planować przedsięwzięcia o takim ciężarze. Tym artykułem, rozpoczynam serię, której celem jest przybliżenie prostym językiem problematyki uzyskiwania takich decyzji.

 

Intuicyjnie, większość z nas wyczuwa, które z przedsięwzięć znacznie ingerują w środowisko. Jednakże diabeł tkwi w szczegółach i tu kluczowym jest katalog inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko określony Rozporządzeniem Rady Ministrów[3]. Dzieli ono inwestycje na dwie kategorie: te które zawsze mogą oddziaływać na środowisko (par. 2 Rozporządzenia) i te które mogą potencjalnie na środowisko oddziaływać (par. 3 Rozporządzenia).


Wśród tych pierwszych, można wskazać m.in.

 • elektrownie wiatrowe (o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż 100 MW),

 • napowietrzne linie elektroenegetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym co najmniej 220 kV i długości co najmniej 15 km, 

 • stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 • strzępiarki złomu,

 • hodowle krów w liczbie nie mniejszej niż 210 (a także innych zwierząt w zależności od ilości),

 • instalacje do wytwarzania papieru, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 200 t/dobę,

 • autostrady i drogi ekspresowe.

 

Jeżeli realizowana inwestycja kwalifikuje się do katalogu par. 2 Rozporządzenia, to oznacza, że w procedurze wydania decyzji środowiskowej musi być sporządzony na zlecenie inwestora raport środowiskowy. To wysoce specjalistyczny dokument techniczny, którego przygotowanie zajmuje często kilkanaście tygodni, a jego cena może wahać się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych[4].

 

Inwestycje, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko (przedsięwzięcia wymienione w par. 3 Rozporządzenia) to m.in.

 • elektrownie wodne;

 • instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru (o wysokości co najmniej 30m)

 • napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV;

 • instalacje do produkcji szkła,

 • instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór;

 • zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha (lub nawet 0,5 ha, jeżeli ma następować na terenach ochrony przyrody);

 • budowa farm fotowoltaicznych na obszarach co najmniej 2 ha (lub nawet 0,5 ha, jeżeli ma następować na terenach ochrony przyrody);

 • zabudowa mieszkaniowa, na terenie co najmniej 4 ha, jeżeli jest wpisana w plan miejscowy i nie jest planowana na terenie ochrony przyrody (wówczas bowiem wystarczy by zajmowała 2 ha);

 • centra handlowe wraz towarzyszącą im infrastrukturą, na terenach przekraczających 2 ha;

 • parki rozrywki;

 • szpitale, kina (o ile przekraczają określoną wielkość);

 • drogi o twardej nawierzchni i całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 k. 

Tego rodzaju inwestycje, w zależności od oceny organu prowadzącego postępowanie również mogą wymagać sporządzenia raportu środowiskowego, ale w wielu przypadkach wystarczy przedłożenie w procedurze jedynie uproszczonego dokumentu jakim jest karta informacyjna.

 

Żuraw na budowie
Inwestycja Budowlana

Właściciel nieruchomości, w którego sąsiedztwie jest realizowana inwestycja ingerująca w środowisko powinien zostać powiadomiony o postępowaniu (o ile jego nieruchomość leży w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia). Będzie mógł wówczas zapoznać się z aktami postępowania i przeanalizować jakie środki zaradcze zostały zaproponowane przez inwestora by zminimalizować wpływ na środowisko. Jeżeli te środki mogą być niewystarczające, ważne by zabrać głos w postępowaniu w odpowiednim momencie tak aby inwestycja mogła być odpowiednio dostosowana.


W kolejnych artykułach postaram się przedstawić dalsze zagadnienia związane z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych i ich doniosłości dla realizacji zasady prewencji w środowisku.


[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („UOIŚ”)

[2] art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska („POŚ”).

[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

[4] Specyfice raportów środowiskowych zostanie poświęcony osobny wpis.

7 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page