top of page
Post: Blog2 Post

Kupmy działkę na wsi 3: Jak to? To muszę uprawiać kapustę?

Zaktualizowano: 9 paź 2020

Każda osoba fizyczna, która nabędzie nieruchomość rolną powinna mieć świadomość, że przez 5 lat od jej nabycia jest obowiązana prowadzić na niej gospodarstwo rolne, w skład którego ta nieruchomość wchodzi. Co gorsza, to gospodarstwo trzeba prowadzić osobiście.

Konia z rzędem temu, kto wyjaśni osobie, która nigdy gospodarstwa rolnego nie prowadziła, z czym może się wiązać ten obowiązek. Przepisy mówią tylko tyle, że z gospodarstwem rolnym mamy do czynienia, jeżeli w jego skład wchodzi nieruchomość rolna o powierzchni co najmniej 1 ha (albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnej w tym gospodarstwie ma taką powierzchnię). Jeżeli zatem przykładowo, przed zakupem wymarzonej działki byłeś w posiadaniu 0,6 ha nieruchomości rolnej i dokupiłeś 0,5 ha, to ze względu na fakt, że łączna powierzchnia nieruchomości rolnych przekracza 1 ha – konieczne jest osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na tej nieruchomości.

Ponieważ przepisy nie definiują na czym prowadzenie gospodarstwa rolnego polega, trzeba sięgnąć do orzeczeń sądowych. Zgodnie z nimi samo posiadanie gospodarstwa rolnego nie wystarcza, trzeba w nim pracować osobiście albo podejmować decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej (np. w zakresie hodowli roślin, zwierząt, ryb). Przykładowo: zarządzać pracownikami, podpisywać umowy.

Dodatkowo należy pamiętać, że w okresie 5 lat od nabycia nieruchomości rolnej, jej szczęśliwy nabywca, może ją sprzedać lub oddać w posiadanie innym podmiotom (czyli np. wydzierżawić czy wynająć) tylko o ile dostanie na to zgodę Dyrektora Generalnego KOWR. Nie ma znaczenia czy nieruchomość rolna jest większa niż 1 ha czy nie. Taka zgoda może być wydana, o ile nabywca nieruchomości wykaże, że nabycie było uzasadnione ważnym interesem lub interesem publicznym.

W odniesieniu do każdego z powyższych obowiązków istnieją oczywiście wyjątki. Przykładowo nie obejmą one nabywcy, który jest osobą bliską zbywcy lub nabył nieruchomość w drodze dziedziczenia. Znamienne, że jeżeli ktoś nabył nieruchomość rolną w drodze licytacji komorniczej (w ramach postępowania egzekucyjnego), będzie musiał prowadzić gospodarstwo rolne osobiście (o ile została przekroczona powierzchnia 1 ha) jak również, nie będzie mógł oddać nieruchomości w najem czy dzierżawę, w ciągu 5 lat od jego nabycia.

KOWR może kontrolować nabywców nieruchomości w zakresie wywiązywania się z powyższych obowiązków. Może wizytować nieruchomość, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów lub złożenia wyjaśnień. Okazuje się, że w 2019 r. KOWR przeprowadził 1 448 kontroli ale w aż 98 % przypadków nie stwierdzono uchybień.

Do KOWR w 2019 r. wpłynęło 1 101 wniosków o wydanie zgody na odstępstwa od powyższych obowiązków. Niestety KOWR zdołał rozpatrzeć niecałe 40 % z nich i wydał 349 pozytywnych decyzji (co stanowi aż 80 % spośród złożonych wniosków). Jeżeli więc zaistnieje konieczność, że będziemy musieli wystąpić o zgodę na wydzierżawienie osobie trzeciej naszej nieruchomości, to o ile KOWR w ogóle zdoła w ciągu roku rozpatrzeć nasz wniosek, to prawdopodobieństwo uzyskania zgody wydaje się być wysokie.


Pamiętajcie również, że ogólnie rzecz biorąc powyższe obowiązki nie dotyczą nieruchomości rolnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wyjątków jest kilka, ale dla osób fizycznych najważniejsze są te, które mówią, że przedmiotowych zakazów nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha lub będących drogami wewnętrznymi.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page